TeD Tekst en Design
Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zwolle

Algemene bepalingen

Artikel 1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van TeD Tekst en Design, hierna te noemen "TeD Tekst en Design", op alle door TeD Tekst en Design gesloten overeenkomsten en op alle door TeD Tekst en Design verrichte handelingen en/of diensten. Deze voorwaarden zullen worden geacht aan een opdrachtgever bekend te zijn en tussen TeD Tekst en Design en opdrachtgever te zijn overeengekomen, zodra opdrachtgever enig geschrift heeft ontvangen, waarop wordt verwezen naar deze voorwaarden.

Artikel 2. Van deze voorwaarden afwijkende nadere overeenkomsten of bepalingen, zijn alleen verbindend indien deze door TeD Tekst en Design schriftelijk zijn bevestigd aan opdrachtgever. Eventueel overeengekomen, van deze voorwaarden afwijkende, bepalingen geven de opdrachtgever geen recht op toepassing van die bepalingen bij toekomstige opdrachten. Onder "opdrachtgever" wordt verstaan degene die aan TeD Tekst en Design werkzaamheden opdraagt (c.q. TeD Tekst en Design verzoekt een offerte uit te brengen).

Artikel 3. De opdrachtgever wordt gehouden volledige medewerking te verlenen in verband met het tijdig voltooien van de opdracht. Ingeval de opdrachtgever hierin gebreke blijft, vervalt zonder verdere mededeling de afgesproken oplevertermijn, terwijl de vergoeding voor de opdracht onverminderd opeisbaar blijft vanaf het verstrijken van de afgesproken oplevertermijn.

Artikel 4. Op de overeenkomst tot het verrichten van diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 5. Indien enige passage in deze algemene voorwaarden of enig onderdeel van de overeenkomst tussen partijen gesloten, te enige tijd nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven voor het overige de algemene voorwaarden en de overeenkomst in stand. De partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoeling die de partijen met de overeenkomst en de algemene voorwaarden hadden, het dichtst benadert.

Aanbiedigen en tarieven

Artikel 6. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle offertes zijn gebaseerd op de lonen en tarieven, geldend op de dag van deze aanbieding, terwijl de prijzen exclusief BTW zijn. Prijsverhogingen, als gevolg van gewijzigde belastingen, sociale lasten of wettelijke maatregelen, opkomende na het tijdstip van de offerte doch voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, worden door TeD Tekst en Design aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 7. Voor het ontwerpen van een reclame- of advertentiecampagne dan wel een andere marketing en/of media activiteit, worden de kosten voor het maken van de nodige ontwerpen afzonderlijk in rekening gebracht, ongeacht of een en ander tot een (verdergaande) opdracht leidt. TeD Tekst en Design is gerechtigd om in dat geval een uurtarief te berekenen, vermeerderd met aan derden betaalde kosten, tenzij uitdrukkelijk een vaste prijs is overeengekomen.

Auteursrecht

Artikel 8. Het auteursrecht van alle door TeD Tekst en Design vervaardigde producties, blijft eigendom van TeD Tekst en Design. De door TeD Tekst en Design ontworpen producties blijven het onvervreemdbaar eigendom van TeD Tekst en Design en mogen zonder schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld. Het auteursrecht van door TeD Tekst en Design bij derden ingekochte producties blijft eigendom van deze derden.

Aansprakelijkheid

Artikel 9. Indien de opdrachtgever een reclamecampagne of een andere promotieactiviteit door TeD Tekst en Design laat uitvoeren overeenkomstig de door de opdrachtgever verstrekte aanwijzingen of met gebruikmaking van door deze verstrekte materialen, vrijwaart de opdrachtgever TeD Tekst en Design voor alle aanspraken van derden ter zake van inbreuken op hun octrooi- of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de door opdrachtgever opgedragen wijze van uitvoering.

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 10. Onvermijdelijk het gestelde in artikel 6 behoudt TeD Tekst en Design zich overigens de eigendom van alle door haar aan opdrachtgever afgeleverde goederen voor totdat al haar vorderingen op een opdrachtgever, uit welke hoofde ook, volledig zullen zijn voldaan. TeD Tekst en Design is ten alle tijde gerechtigd zonder tussenkomst van de Rechter alle aan opdrachtgever afgeleverde en zich daar bevindende doch TeD Tekst en Design nog in eigendom toebehorende goederen terug te nemen.

Wijzigingen in een opdracht en correcties

Artikel 11. Indien een opdrachtgever wijziging wenst in de uitvoering van een verstrekte opdracht, is TeD Tekst en Design tot uitvoering hiervan slechts verplicht, indien en voorzover zulks in verband met de stand van de werkzaamheden, met derden gesloten overeenkomsten en de overeengekomen levertijd, redelijkerwijs nog mogelijk is. In dat geval is de opdrachtgever verplicht aan TeD Tekst en Design door haar reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvoering van de opdrachtgever in haar definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt, te vergoeden. In geen geval zal de opdrachtgever, die een opdracht heeft gewijzigd terwijl TeD Tekst en Design reeds met de uitvoering daarvan was begonnen, enige prijsreductie of schadevergoeding kunnen vorderen op grond van het feit dat deze wijziging niet volledig, of niet tijdig is gerealiseerd.

Artikel 12. Indien een opdrachtgever de opdracht wenst te wijzigen aldus dat de kosten daarvan worden verminderd, zal het bedrag van die vermindering tegelijk met de wijziging tussen partijen moeten worden overeengekomen. Bij gebreke vandien is TeD Tekst en Design slechts verplicht tot een prijsvermindering welke gelijk is aan door TeD Tekst en Design aan derden minder betaalde kosten.

Artikel 13. Indien een opdrachtgever de levertijd van een opdracht wenst te bekorten, is TeD Tekst en Design gerechtigd de eventueel daaraan verbonden hogere kosten boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

Levering

Artikel 14. Levertijden worden door TeD Tekst en Design bij benadering opgegeven. Indien een vaste levertijd schriftelijk is overeengekomen zal het niet tijdig leveren aan de opdrachtgever geen recht tot schadevergoeding geven, tenzij de overschrijding van de levertijd te wijten is aan grove nalatigheid van TeD Tekst en Design. In dat geval is de aansprakelijkheid van TeD Tekst en Design beperkt tot ten hoogste het bedrag waarvoor de opdracht is verstrekt.

Artikel 15. In geval van overmacht, waaronder begrepen storing in het bedrijf, virussen, hackers, breuk aan machines, brand, staking, uitsluiting, oorlog, revolutie of verhindering als gevolg van overheidsmaatregelen alsmede het niet nakomen door derden van hun verplichtingen jegens TeD Tekst en Design, is TeD Tekst en Design gerechtigd de levering respectievelijk de werkzaam heden uit te stellen tot na het vervallen van de overmacht opleverende omstandigheden dan wel de overeenkomst te annuleren, in welk geval de opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding kan maken.

Artikel 16. Een opdrachtgever kan niet verlangen dat TeD Tekst en Design goederen langer dan een week opslaat.

Betalingen

Artikel 17. Indien een opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd heeft TeD Tekst en Design het recht voor elke deellevering te factureren. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen facturen van TeD Tekst en Design te worden voldaan binnen 15 (vijftien) kalenderdagen na dagtekening. Indien niet wordt voldaan, wordt een aanmaning verzonden, welke opnieuw binnen 15 (vijftien) kalenderdagen na dagtekening kan worden voldaan. Indien ook de aanmaning niet tijdig op de vervaldatum wordt voldaan, is de opdrachtgever aan TeD Tekst en Design een rente van 1,5 procent per maand over het bruto factuurbedrag verschuldigd, waarbij gedeelten van een maand voor een volle maand worden gerekend.

Artikel 18. TeD Tekst en Design is bevoegd bij wijzigingen in de zakelijke gesteldheid van een opdrachtgever nog lopende opdrachten terstond te annuleren dan wel voor de verdere uitvoering daarvan zekerheid te verlangen, zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding kan maken.

Artikel 19. Indien een factuur niet op de vervaldag wordt voldaan en TeD Tekst en Design andere opdrachten van dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft, is TeD Tekst en Design bevoegd die opdrachten te annuleren respectievelijk zijn werkzaamheden te staken, zonder dat betrokken opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan maken.

Artikel 20. Indien een opdrachtgever door TeD Tekst en Design te leveren goederen niet op de factuurdatum afneemt blijven deze goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever bij TeD Tekst en Design opgeslagen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever het verschuldigde factuurbedrag op de vervaldag te voldoen en overigens onverminderd het gestelde in artikel 7 (Eigendomsvoorbehoud).

Artikel 21. Voorts is opdrachtgever gehouden TeD Tekst en Design te vergoeden alle kosten, die TeD Tekst en Design maakt ter incasso van de openstaande bedragen:

a. met name komen te zijnen laste: declaraties van advocaten en procureurs, zowel in als buiten rechte (ook voorzover zij door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan), kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureau's;

b. de buitengerechtelijke kosten van deze derden worden gefixeerd op 15 % van de hoofdsom zulks met een minimum van EUR 150,-.;

c. te zijnen laste komen eveneens de kosten van faillissements-aanvrage, alsmede opslagkosten ingeval van opschorting van levering;

d. TeD Tekst en Design hoeft niet aan te tonen dat geclaimde inningskosten door TeD Tekst en Design zijn gemaakt.


einde algemene voorwaarden